Praktyczne znaczenie obowiązku wynikającego z art. 13 ust.1, ust. 2 i ust. 3 Kodeksu Etyki Lekarskiej

W art. 13 Kodeksu Etyki Lekarskiej przewidziane zostały następujące obowiązki lekarza:

1. obowiązek respektowanie prawa pacjenta do świadomego udziału w podejmowaniu decyzji dotyczących jego zdrowia,
2. obowiązek udzielenia pacjentowi informacji w sposób dla niego zrozumiały,
3. obowiązek poinformowania pacjenta o stopniu ewentualnego ryzyka zabiegów diagnostycznych i leczniczych i spodziewanych korzyściach związanych z wykonywaniem tych zabiegów, a także o możliwościach zastosowania innego postepowania medycznego.

Przykładowe niezastosowanie się lekarza do tego obowiązku przedstawiono poniżej.

Lekarz przyjmuje pacjenta. Informuje go o możliwości wykonania tylko jednego rodzaju zabiegu pomimo, iż w przypadku schorzenia tego pacjenta istnieje możliwość zastosowania więcej niż jednego postępowania medycznego. W wyniku zaproponowanego a następnie wykonanego zabiegu pacjent traci możliwość odpowiednio wczesnego wykrycia innego schorzenia. Możliwość ta by istniała gdyby zabieg nie został wykonany. Opóźnienie procesu leczenia nowego schorzenia pozbawia pacjenta możliwości wyleczenia. Pacjent umiera. Lekarz nie jest w stanie udowodnić w sądzie, że poinformował pacjenta o wszystkich dostępnych według aktualnej wiedzy medycznej alternatywnych postępowaniach medycznych oraz, iż poinformował pacjenta o możliwym ryzyku wykonania proponowanego zabiegu. Lekarz przegrywa sprawę w sądzie i zobowiązany jest do zapłaty na rzecz spadkobierców pacjenta odszkodowania w znacznej kwocie.

Wnioski jakie wynikają z tego przypadku są następujące:

1. lekarz powinien stale stosować procedurę przewidującą nie tylko udzielanie pacjentowi szczegółowej informacji na temat możliwych w danym przypadku sposobów leczenia danego schorzenia ale przede wszystkim taką procedurę, która umożliwia w przypadku sporu z pacjentem udowodnienie przez sądem lub innym organem, że takiej informacji pacjentowi udzielił. W przeciwnym razie lekarz naraża się na niekorzystne konsekwencje prawne swojego postępowania – sprawę karną, sprawę cywilną lub postępowanie dyscyplinarne;

2. pacjent w każdym przypadku korzystania ze świadczeń leczniczych powinien domagać się udzielenia informacji o możliwych sposobach leczenia jego schorzenia, ryzykach i powikłaniach związanych z danym zabiegiem oraz korzyściach z nimi związanych. Obowiązek lekarza polegający na udzieleniu takiej informacji powstaje niezależnie od tego czy pacjent będzie się jej domagał. Pacjent w trosce o własne zdrowie a niekiedy życie powinien takiej informacji żądać ponieważ, jak uczy doświadczenie, konsekwencje braku informacji bywają tragiczne.

Podziel się tym artykułem
Share on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on Google+0